Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/ch8d4b31d2/www/airsoft.dp.ua/wp-content/themes/army.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1252

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/ch8d4b31d2/www/airsoft.dp.ua/wp-content/themes/army.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1252
Устав Федерации « Днепропетровская Федерация Страйкбола. Страйкбол в Днепре

Устав Федерации

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕНННЯМ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ СТРАЙКБОЛУ”
Протокол №1 від «10» травня 2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ
СТРАЙКБОЛУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ 2016 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Громадська організація “ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ СТРАЙКБОЛУ» (далі — Організація) є місцевою, неприбутковою громадською організацією створеною на основі єдності інтересів членів Організації, які вирішили спільно займатися спортом, організовувати своє
дозвілля.
1.2 Організація є незалежним, добровільним і відкритим об’єднанням громадян України, що діють на основі даного Статуту і мають на меті досягнення статутних цілей та завдань Організації.
1.3 Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян,” “Про фізичну культуру та спорт“, чинним законодавством та цим Статутом.
1.4 Організація набуває прав з моменту державної реєстрації, має круглу печатку встановленого зразку із своєю назвою, а також штампи. Організація може мати як символи власну емблему, прапор та вимпели. Символіка Організація реєструється відповідно до чинного законодавства
України.
1.5 Для виконання своїх статутних завдань Організація взаємодіє з місцевими органами державного управління в галузі розвитку страйкболу, спорту та туризму, українськими та іноземними федерацiями або клубами з подібними або спільними цілями та завданнями, підтримує прямі контакти і зв’язки, може укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать статутним завданням, зобов’язанням та рішенням Загальних Зборів Організації.
1.6 Організація може набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, виступати позивачем у суді, господарському суді, третейському суді від свого імені.
1.7 Організація здійснює свою діяльність без статусу юридичної особи.
1.8. Засновниками організації є:
1.8 Організація проводить свою діяльність по всій території України.
1.11. Повна назва Організації:
На української мові – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ СТРАЙКБОЛУ».

На російській мові – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТРАЙКБОЛА».
На англiйскiй мові – PUBLIC ORGANIZATION «DNEPROPETROVS’K AIRSOFT FEDERATION».
Скорочена назва Організації:
На української мові – ГО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ СТРАЙКБОЛУ».
На російській мові — ОО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТРАЙКБОЛА».
На англiйскiй мові – PO «DNEPROPETROVS’K AIRSOFT FEDERATION»
2. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1.Основною метою діяльності Організації є: об’єднання громадян України які вирішили спільно займатися страйкболом, спортом, просвітництвом, вивченням культури та мистецтва та спільно організовувати своє дозвілля, для задоволення та захисту своїх законних соціальних, спортивних інтересів, сприяння розвитку своїх здібностей та талантів на території діяльності Організації.
2.2. З цією метою діяльність Організації направлена на розв’язанні таких завдань:
— сприяння популярiзацii ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я, сприяння формування здорового способу життя;
— організацiя та проводення вiсково — спортивної гри страйкбол та спортивні змагання для членів Організації;
— сприяння розвитку і популярiзацii страйкболу та інших видів спорту;
— сприяння залученню громадян до страйкболу і інших видів спорту;
— надання організаційної, методичної та іншої допомоги членам Організації;
— захист законних інтересів членів Організації і їх представництво у місцевих державних і громадських органах;
— сприяння розвитку науково-технічної творчості членів Організації.
2.3. Для виконання статутних завдань, у порядку, встановленому законодавством, Організація:
— розповсюджує інформацію про статутну діяльність Організації через засоби масової інформації;
— взаємодіє з місцевими державними та громадськими організаціями;
— може проводити масові заходи, збори, змагання для членів Організації;
— може одержувати від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
— вносить пропозиції до місцевих органів державної влади і управління з питань статутної діяльності Організації;
— засновує засоби масової інформації;
— сприяє організації і проведенню заходів по підготовці і підвищенню професійних навиків членам Організації;
— бере участь в будівництві та експлуатації спортивних споруд;
— може здійснювати організаційні заходи за власний рахунок членів Організації.
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1 Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
3.2 Індивідуальним членом Організації має право бути особа, яка досягла 18- річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Організації; Індивідуальні члени Організації поділяються на постійних і асоційованих.
3.2.1 Постійним членом Організації є особа, яка є його засновником відповідно до статутних документів, або була асоційованим членом Організації більше 5 років, та сплатила спеціальний внесок, який визначається вищим органом управління Організації.
3.2.2. Постійний член Організації здійснює управління та керівництво Організацією, приймає участь в Загальних зборах Організації з правом голосу.
Асоційований член – особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Організації та добовiльно сплачує членські внески на потреби органiзацiйних заходiв Організації.
Асоційований член Організаці не здійснює управління та керівництво
Організацією, має право дорадчого голосу на Загальних зборах Організації.

3.3 Колективним членом Організації може бути трудовий колектив будь-якого підприємтсва, установи чи організації, який добровільно виявив бажання стати членом Організації, визнає мету, завдання та Статут Організації, бере участь в діяльності Організації та добровiльно сплачує членські внески.
Колективний член Організації є в будь-якому разі асоційованим членом Організації, не здійснює управління та керівництво Організацією, має право дорадчого голосу на Загальних зборах Організації.
3.4 Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Організації. Прийом колективного члена здійснюється на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації за рішенням Правління Організації.
3.5 Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 30 календарних днів. Прийнятому індивідуальному члену Організації видається посвідчення члена Організації, встановленого Правлінням Організації зразка. Колектив підприємства, установи, Клубу
вважається членом Організації з дати прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.
3.6 Члени Організаціiї мають право:
— брати безпосередню участь у діяльності Організацiї відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;
— бути членами інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;
— брати участь у роботі Загальних зборів;
— брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться у Організації;
— звертатись до керівних органів Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності;
— доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних мети і завдань Організації;
— отримувати інформацію про діяльність Організації ;
— бути присутніми на засіданнях керівних органів Організації;
— вийти з членства в Організації, письмово попередивши Правління Організації за 1 місяць.
3.7 Члени Організації зобов’язані:
— дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організаціяї;
— виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації, а також виконувати обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Організації;
— утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації;
— дотримуватись морально- етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням Правління Організації, не вести діяльності, що їм суперечить;
— виступаючи від імені Організації та, висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними Зборами та Правлінням Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не
співпадають з положеннями та рішеннями Організації;
— письмово повідомляти Правління Організації про вихід з членів Організації за 1 (один) місяць до виходу.
3.8. Членство може бути припинене у наступних випадках:
— виходу з членів Організації на підставі поданої письмової заяви;
— смерті члена Організації;
— виключення з членів Організації.
3.9. Підстави для виключення з членів Організації:

— неодноразові порушення Статуту; вчинки чи діяння члена Організації, які Загальні збори чи Правління визнає несумісними з метою та завданнями Організації, або які компрометують Громадьску Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;
— неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;
— несплати членських внесків протягом 1 (одного) року.
3.10. Фізична особа, член Організації, яка має особливі заслуги в науці, освіті чи в активній громадській діяльності та бере участь у роботі Організації, може бути іменована Почесним членом Організації. Рішення про це приймається Загальними зборами простою більшістю голосів за ініціативою Правління Організації.
3.11. Почесні члени Організації залучаються до здійснення експертизи проектів і програм, які здійснює Організація, виступають керівниками, кураторами та координаторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Організації.
3.12. Почесні члени не мають право голосу на Загальних зборах Організації. Почесні члени Організації можуть брати участь у засіданнях Правління Організаціїз правом дорадчого голосу.
3.13.Виключення з членів Організації здійснює Правління.
3.14.Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальним зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. За порушення Статуту, нанесення моральної та/або матеріальної шкоди Організації, до членів Організації можуть бути застосована наступна відповідальність (матеріальні та/або дисциплінарні санкції):
— зауваження;
— попередження;
— штраф (у виглядi суспiльної працi);
— виключення з Організації.
4.2. Матеріальні та/або дисциплінарні санкції до членів Організаціїзастосовуються за рішенням Правління Організації.
5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. В Організації створюються наступні органи управління:
5.1.1. Загальні збори;
5.1.2. Правління Організації на чолі з Головою Правління Організації;
5.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори, які функціонують шляхом проведення чергових та позачергових зборів.
5.2.1. Загальні збори складаються з Постійних членів Організації.
Чергові Загальні збори скликаються Правлінням (Головою Правління) Організації не рідше одного разу на рік.
Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням Організації за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 30 (тридцяти) відсотків членів Організації.
5.2.3. Дата та місце проведення Загальних зборів визначається Правлінням Організації.
Дата, місце проведення та проект порядку денного Загальних зборів доводиться Правлінням до відома членів Організації щонайменш за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
5.2.4. Загальні збори, як вищий орган управління мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління.
5.2.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні члени Організації (представники членів Організації), які мають у сукупності понад 60 (шістдесят) відсотків голосів.
5.2.6. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть почесні члени Організації.
5.2.7 Загальні збори обирають Голову та Секретаря Зборів. Секретар Загальних зборів організує ведення протоколу Зборів.
5.2.8 Члени Організації можуть приймати участь у Загальних зборах особисто або через призначених ними представників. Повноваження представників підтверджуються довіреністю, засвідченою власним підписом члена Організації.
5.3. До повноважень Загальних зборів, як вищого органу управління відноситься:
5.3.1. визначення і затвердження основних напрямів діяльності і розвитку Організації, і прийняття відповідних документів;
5.3.2. внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
5.3.3. обрання та відкликання Правління Організації, Голови Правління Організації, затвердження положення про Інструкторів Організації, Положення про тренування, тощо;
5.3.4. реалізація права власності Організації в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
5.3.5. розгляд та затвердження звітів органів управління Організації про їх дiяльність,
5.3.6. затвердження планів діяльності та розвитку Організації та звітів про їх виконання;
5.3.7. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
5.3.8. затвердження кошторису Організації на поточний період;
5.3.9. визначення розміру, терміну та порядку внесення членських внесків;
5.3.10. встановлення порядку витрат і надходжень;
5.3.11. розгляд скарг на дії Правління, Голови правління, Секретаря Організації;
5.3.12. створення, реорганізація і ліквідація підприємств, установ, організацій, затвердження їх статутів і положень;
5.3.13. прийняття рішення щодо вступу Організації в асоціацію, спілку, інше об’єднання;
5.3.14. відчуження майна Організаціїна суму, що складає 50 і більше відсотків майна Організації;
5.3.15. інші питання, передбачені чинним законодавством України.
5.4. Повноваження, передбачені пунктами 5.3.2., 5.3.3, 5.3.7., 5.3.14. виключно належать до компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Організації.
5.5. З питань, які віднесені виключно до компетенції Загальних зборів, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують члени Організації, що мають у сукупності не менше як 3/4 голосів членів Організації. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого або таємного голосування.
5.6. Частина повноважень Загальних зборів, крім повноважень, які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів, може здійснюватись Правлінням Організації. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом, рішення з цих питань приймаються Загальними зборами Організації.
5.7. Установчі Загальні збори скликаються та проводяться лише засновниками Організації на момент створення Організації. Подальші Загальні збори проводяться членами Організації.
5.8. Член Організаціїне має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо спору між ним і Організацією. При розгляді питання про виключення члена з Організації, член, про  иключення якого приймається рішення, не бере участі в голосуванні на Загальних зборах.
5.9. Правління Організації є виконавчим органом Організації, підзвітним Загальним зборам.
5.10. Правління обирається Загальними зборами з числа членів Організації в кількості, що вирішується Загальними зборами, але не більше трех осіб, на термін 5 (п’ять) років.
Правління Організації у першому складі обирається на Установчих Загальних зборах засновниками Організації.
Правління Організації проводить свої засідання не менше двох разів на рік. Рішення Правління оформлюються протоколами.
5.11. Правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю Організації, та має наступні повноваження:
— організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
— планування діяльності Організації, здійснення оперативного керівництва ним;
— прийняття рішення про прийом або виключення з членів Організації;
— забезпечення необхідної господарської та іншої діяльності Організації;
— оперативне господарське управління майном та коштами Організації;
— прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством України;
— формування проекту порядку денного Загальних зборів, визначення дати та місця їх проведення;
— видання рішень і розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма членами Організації;
— затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів
Організації, визначення організаційної структури Організації;
— затвердження зразків печаток, штампів та символіки Організації;
— забезпечення дотримання Організацією і її членами законодавства з питань діяльності Організації і Статуту Організації;
— ведення обліку членів Організації;
— вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
— здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, у т.ч. частини повноважень Загальних зборів, крім повноважень, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
5.12. Засідання Правління Організації скликаються Головою Правління по мірі необхідності, але не рідше двох разів за рік. Засідання можуть скликатися також за вимогою членів Правління.
5.13. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління відкритим голосуванням. У разі рівності голосів при голосуванні на засіданні Правління голос Голови Правління Організації є переважним для прийняття рішення.
5.14. Правління очолює Голова Правління Організаціяї (або заступник Голови Правління Організації), які обираються Загальними зборами з числа членів Правління в порядку, визначеному цим статутом, терміном на 5 (п’ять) років. Голова Правління Організації є одночасно Директором Організації.
5.15. Голова Правління Організації здійснює наступні функції:
— керує діяльністю Правління та працівників штатного апарату Організації;
— без доручення виступає від імені Організації, у тому числі при укладенні будь-яких угод, договорів, контрактів тощо;
— здійснює підписання та забезпечує контроль за виконанням рішень і розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма членами Організації, а також правил, положень та інших внутрішніх документів Організації;
— представляє Організацію в державних і інших органах з правом видачі відповідних доручень, відповідає за результати діяльності перед органами управління Організації;
— укладає угоди, видає доручення, відкриває і закриває банківські рахунки;
— контролює дотримання штатної і фінансової дисципліни в Організації;
— здійснює прийом і звільнення штатних працівників Організації, заохочує їх, накладає на них стягнення;
— відповідає за дотримання вимог діючого законодавства при укладенні угод цивільно-правового й іншого характеру;
— головує на засіданнях Правління Організації;
— здійснює інші представницькі та виконавчо-розпорядчі функції в межах своєї компетенції, здійснює організацію діловодства, упорядкування та зберігання всіх внутрішніх документів Організації;
— розробляє проекти всіх внутрішніх документів Організації;
— забезпечує ведення протоколів засідань Правління Організації та протоколів Загальних зборів членів Організації.
5.16. Голова Правління Організації є підзвітним Загальним зборам членів Організації.
6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
6.1. Організація може мати у власності кошти, будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у тому числі об’єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.
6.2. Організація набуває права власності на кошти та майно, що передане йому засновниками, членами, підприємствами, установами та організаціями або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, а також придбане за рахунок власних
коштів, чи на інших підставах, незаборонених чинним законодавством України.

6.3. Джерелами формування майна та коштів Організації є:
— добровiльнi вступні, членські та інші внески членів Організації, що сплачуються у відповідності з цим Статутом та рішенням відповідних органів Організації;
— добровільні надходження (пожертвування) від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;
— кошти та майно, передані державою.
6.4. Майно, яке передане Організації його членами та іншими юридичними та фізичними особами, є власністю Організації. Закріплене за Організацією майно належить йому на праві власності. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.
6.5. Право власності на майно Організації реалізують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Оперативне господарське управління майном та коштами Організації здійснюється Правлінням Організації.
6.6. Кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, придбання обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.
6.7. Кошти та майно Організації використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі і не можуть перерозподілятись між його членами.
В разі ліквідації Організації його активи повинні бути передані одній або декільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового Клубу або Організації.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
7.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами.

7.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.
7.3. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі. Організація повідомляє орган реєстрації про прийняті зміни та доповнення до Статуту у п’ятиденний термін.
8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації Організації.
8.2 Питання, пов’язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не меньш, ніж 51% членів (їх представників) Загальних зборів Організації. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Організації, до його правонаступників.
8.3. Організація може бути ліквідований за рішенням, прийнятим Загальними зборами більшістю у 3/4 голосів або за рішенням суду. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
8.5. Майно та кошти Організації, що залишились після припинення діяльності, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передається подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
Майно, передане Організації його членами в тимчасове користування, у випадку припинення діяльності Федерацiї повертається власнику.
8.6. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, що має на меті отримання прибутку.